OPT HDP157V Sczypce boczne izolowane 1000V 190mm VDE